Algemene voorwaarden


Algemeen
Thepantoffelshop is een handelsnaam van de firma Thepantoffelshop. Thepantoffelshop is geregistreerd onder nummer
BE0525909650 . Daar waar gesproken wordt over www.thepantoffelshop.be
/ www.thepantoffelshop.be wordt bedoeld de firma Thepantoffelshop .


Aanvaarding van de voorwaarden
Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van ons zal het feit dat de cliënt die ons een bestelling toevertrouwt,
op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt.
De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn ons niet tegenstelbaar.
De algemene inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij wij een schriftelijke overeenkomst sturen met onze instemming.
De aanvaarding van bestelformulieren,
leveringsnota's of het zenden van een orderbevestiging houden nooit in dat wij de inkoopvoorwaarden van de afnemer aanvaarden.


Verzenden en Retourneren
Verzendingen vinden plaats via de door Thepantoffelshop te kiezen methode.
Thepantoffelshop neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zoekgeraakte of beschadigde artikelen.


Terugzending of ruiling
De goederen die besteld zijn via de website mogen binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden of geruild.
De extra verzendkosten zijn voor rekening van de koper en kunnen uitgevoerd worden op eigen kracht of met een aanvraag via mail waarvoor wij 5 euro in rekening zullen brengen. Voordat artikelen geretourneerd worden dient altijd contact opgenomen met Thepantoffelshop via info@thepantoffelshop.be.


Leveringstermijn
De leveringstermijn wordt bij wijze van indicatie opgegeven. Het feit dat deze termijn wordt overschreden geeft, ongeacht de oorzaak,
aan de koper geen enkel recht op schadevergoeding of betaling van een boete.


Prijzen
De op de website getoonde prijzen zijn inclusief BTW. De betaalde BTW wordt op de factuur aangegeven.
Voor alle bestellingen worden de op de dag van de bestelling der goederen geldende prijzen aangerekend.
Alle prijzen zijn geldig onder voorbehoud van tikfouten.


Overmacht
De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerking- en productiemogelijkheden uitgevoerd.
Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen,
dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren,
dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen.


Betaling
Onze facturen voor levering van goederen zijn contant betaalbaar te Westende.
De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen.
De koper zal zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist,
van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte nakoming van de vastgestelde betalingstermijnen.
Bij niet betaling op de vastgestelde datum, is Thepantoffelshop gerechtigd interesten te vorderen a rato van
1% per maand te rekenen vanaf de vastgestelde datum. Bij gebreke van betaling binnen de maand na de vastgestelde datum,
is de contractant tevens gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van €50,00.


Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven, ongeacht of zij reeds zijn afgeleverd, eigendom van Thepantoffelshop totdat volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgehad.
Bij gebrek aan betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te vorderen.
Voor de eigendomsovergang als in het vorige lid bedoeld is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen in bewaring te geven, te wijzigen,
te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, dan wel anderszins hierover te beschikken.
Behoudens anders sluitende overeenkomst, behouden wij de eigendom van al de door ons verkochte goederen
totdat zij volledig betaald zijn met inbegrip van rente en kosten. De goederen,
kunnen door de afnemer in het kader van zijn normale bedrijfsvoering worden doorverkocht of verbruikt,
doch mogen niet in pand worden gegeven. Indien de prijs of de overeengekomen afbetalingen niet op de vervaldag vereffend zijn,
dan hebben wij het recht de verkoop te ontbinden, eenvoudig door ons besluit dienaangaande kenbaar te maken en bij de afnemer
nog aanwezige goederen op te eisen tegen overhandiging van een creditnota voor de restwaarde van de goederen.


Geschillen
Bij geschil is uitsluitend de Rechtbank van Veurne bevoegd.


Afbeeldingen
Afbeeldingen en foto's op deze website zijn representatief voor het betreffende artikel, maar niet bindend.
Het product dat u bestelt kan hiervan enigszins afwijken, met name door het kiezen van een andere afmeting.